Uposleni

Ahmetović Aid – profesor Tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Ahmetović – Velić Havka – profesorica Bosanskg hrvatskog i srpskog jezika

Bandić Alma – profesorica Usluživanja

Bašić Samra – profesorica Praktične nastave

Biščević Inga – Direktorica škole

Beganović Amra – profesorica Opće obrazovnih predmeta

Bećirović Elvedin – pomoćni domar

Čehić Amela – profesorica Praktične nastave

Čolo Mirsija – spremačica

Dajdžić Vahida – profesorica Praktične nastave

Dautbašić Elvira – profesorica Opće obrazovnih predmeta

Delić – Pozderović Amela – Samostalni referent za plan i analizu

Durgut Jasna – Pedagog škole

Ferić Aldin – profesor Tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Fetahović Alma – profesorica Praktične nastave

Hasanović Larisa – profesorica Stručno teoretskih predmeta

Kadić Sabaheta – spremačica

Kalkan Ernad – profesor Praktične nastave

Kapić Katardžić Jurkić Selma – profeosrica  Stručno teoretskih predmeta i Praktične nastave

Kasapović Muamera – spremačica

Kubura Lejla – profesorica Opće obrazovnih predmeta

Kreho Mehmedalija – noćni čuvar

Kruhović Amer – noćni čuvar

Kozić Amra – profesorica Stručno teoretskih predmeta 

Lindov Nejira – Sekretar škole

Mandžo Semira – profesorica Islamske vjeronauke

Mulaomerović – Idrizović Sedina –  profesorica Stručno teoretskih predmeta i Praktične nastave

Pita Edin – Koordinator za praktičnu nastavu i Psiholog

Spahić Jasmina – profesorica  Stručno teoretskih predmeta

Svraka Emina – profesorica Kulture religija

Sivac Merima – profesorica  Stručno teoretskih predmeta

Somun Ekrem – domar

Stanić Sanela – Socijalni radnik

Smiljanić Igor – profesor Demokratije

Velić Irma – profesorica Praktične nastave

Zaganjor Nedžad – profesor Praktične nastave