Pomoćni dekorater

POMOĆNI DEKORATER

Naša škola je koncipirana tako da se u okviru svih postojećih zanimanja djeca obrazuju i radno osposobljavaju za II stepen (trogodišnje školovanje) i III stepen (četverogodišnje školovanje).
S obzirom da sva djeca ne mogu postići isti nivo znanja i vještina, a posljednih godina postoji tendencija da se upisuju djeca sa kombinovanim smetnjama, tu se javlja potreba da se ova djeca školuju na još jednostavnijem nivou.

Iz navedenih razloga  napravili smo poseban Nastavni plan i program  za  zanimanje  “Pomoćni dekorater” koji omogućava  odgoj, obrazovanje i radno osposobljavanje za I  stepen stručne spreme što je u skladu sa postojećim Zakonom o srednjoj školi. Ovo zanimanje počelo je sa 01.09.2010. godine.
Oni učenici koji ne mogu ispuniti zahtjeve ovog Programa moći će dobiti certifikat koji opisuje njihova postignuća u okviru ovog zanimanja.

Nastavni plan i program za zanimanje „ Pomoćni dekorater” je namijenjen i prilagođen učenicima sa umjerenim nivoom intelektualnog funkcionisanja i kombinovanim smetnjama. Ovaj program je vrlo jednostavan, ne iziskuje velike mentalne i fizičke napore te je prikladan za ovu kategoriju djece. Program je usmjeren na učenika, široko je koncipiran i omogućava fleksibilnost i individualizirani pristup. Polazi od učeničkih sposobnosti i interesovanja.

Opće obrazovni dio ovog programa obuhvata sadržaje koji su bliski životu; pismenost i komunikacija, socijalizacija, briga o sebi, kulturne, higijenske i radne navike, osnovne matematičke i informatičke vještine, upoznavanje društvenih i prirodnih pojava oko nas.

Praktični dio programa podrazumijeva izradu i dekoraciju različitih predmeta i ukrasa od papira, stakla, gline, tekstila… Učenici će kroz ovaj rad razvijati kreativnoast, osjećaj za lijepo, radne navike, finu i grubu motoriku, a sve to u jednoj opuštenoj i stimulativnoj atmosferi koja će imati i terapeutsko dejstvo. Akcenat je stavljen na praktične radnje i sticanje onih vještina koje će omogućiti što samostalniji  život i rad u društvenoj zajednici.
Nivo postignuća u okviru ovog zanimanja zavisiće od individualnih mogućnosti svakog učenika, njegovog stila i brzine učenja. Ovdje nastavnik ima ključnu ulogu u prilagođavanju nastavnih sadržaja svakom učeniku i određivanju njegovih dometa.

Program predviđa školovanje u trajanju od tri, odnosno četiri godine i sticanje certifikata pomoćnog radnika – I stepen stručne spreme.