Turistička zajednica Kantona Sarajevo podržala projekat „Jesi li za basket?“

Turistička zajednica Kantona Sarajevo podržala projekat „Jesi li za basket?“

Zahvaljujući Udruženju “Jesi li za basket?” i Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo mališani iz Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje u Sarajevu dobili su na korištenje obnovljeni košarkaški teren koji se nalazi u sklopu škole.

Danas je u Školi za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje u Sarajevu upriličeno otvorenje petnaestog obnovljenog košarkaškog terena u sklopu projekta „Jesi li za basket?“. Cilj projekta je omogućiti mladima odrastanje u sportu koji pored mogućnosti iskazivanja prirodnih potencijala, utiče i na intelektualni i fizički razvoj, a socijalna inkluzija putem sporta jedan od najlakših načina ostvarivanja visoke integracije djece s poteškoćama sa svojim vršnjacima i širom društvenom zajednicom.

Turistička zajednica Kantona Sarajevo odlučila je podržati projekat „Jesi li za basket?“ kako bi omogućili da preko 250 učenika ima bolje i kvalitetnije obrazovanje kako u učionicama, tako i na sportskim terenima.

Ceremoniji otvorenja prisustvovali su predstavnici i polaznici Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, prestavnici Udruženja „Jesi li za basket?“ i Turističke zajednice KS, pokrovitelja projekta.

Posjeta izložbi „Svjetska baština Japana“

Posjeta izložbi „Svjetska baština Japana“

 

 

            Foto izložba pod naslovom „Svjetska izložba Japana“ održana je od 6. do 14. novembra 2017. u Brusa Bezistanu. Izloženi radovi uključivali su panele fotografija na kojima su posjetioci mogli vidjeti prirodnu baštinu Japana kao i hramove, te druge građevine sa statusom svjetske baštine dodijeljene od strane UNESCO-a.  

Posjeta je planirana u 14:00 sati te je učenica III3 razreda Vasić Ivona jedina imala strpljenja čekati predviđeno vrijeme za posjetu.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA U KONKURENTSKOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

JU ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO

OSPOSOBLJAVANJE Azize Šačirbegović 80,Sarajevo, IDB 4200618630009 i Tel/fax 655-950

 

                   

       

 

                                     

U skladu sa članom 53. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članom 3. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14 i 20/15), utvrđuje se slijedeća:

 

 

 

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA U KONKURENTSKOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

 

„Nabavka i isporuka putničkog kombi vozila“ za potrebe

 JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje

 

 

Evidencijski broj nabavke: 14-4-1141/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Sarajevu, 09.11.2017. godine

 

 

 

 

 

 

 

I  OPŠTI PODACI

 

 • Naziv i adresa ugovornog organa

        JU Škola za srednje stručnoobrazovanje i radno osposobljavanje 

 1. Azize Šaćirbegović 80., 71000 Sarajevo

 

 • Jedinstveni identifikacioni broj ugovornog organa – IDB: 4200618630009

 

 • Telefon, fax, internet adresa ili adresa elektronske pošte gdje kandidati/ponuđači mogu tražiti informacije ili pojašnjenja vezano za tendersku dokumentaciju, odnosno postupak javne nabavke

 

Organizacija Kontakt-osoba
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposbljavanje  Kopić Adel
Adresa Poštanski broj
Azize Šaćirbegović 80. 71000
Grad Identifikacioni broj 
Sarajevo 4200618630009
Telefon Faks
033-655-950 033-655-950
Elektronska pošta (e-mail) Internet adresa (web)
lmr@bih.net.ba http://www.strucnoobraz.edu.ba

 

 • Ime osobe ili službe u ugovornom organu zadužene za kontakt

 

                       Kopić Adel

 

 Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između ugovornog organa i privrednih  subjekata obavljati će se, u pisanom obliku, putem poštanske pošiljke, telefaksa,  elektronske pošte/e-pošta, ili kombinacijom tih sredstava.

 

 Informacije u vezi sa postupkom javne nabavke, kao što su informacije vezane za uvid i  preuzimanje TD, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije, mogu da  se dobiju isključivo        od nadležne/ih kontakt osobe/a ili službe/i u ugovornom organu zadužene za kontakt iz        ove tačke. U suprotnom razmjena informacija nije valjana.  

             

 • Redni broj nabavke u planu nabavki sa izabranim postupkom za dodjelu ugovora      Postupak za dodjelu ugovora je konkurentski zahtjev za dostavu ponuda.

             

     Dodatno obavještenje o nabavci broj: 336-7-1-22-3-1/17, objavljeno na Portalu javnih nabavki na dan 9.11.2017. godine u 11:14 sati.

 

 • Vrsta ugovora o javnoj nabavci sa procijenjenom vrijednosti javne nabavke

Vrsta ugovora o javnoj nabavci: u predmetnoj nabavci riječ je o ugovoru o javnoj nabavci robe. Ugovor o javnoj nabavci se odnosi na nabavku putničkog motornog vozila za potrebe

JU Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposbljavanje.

       Procijenjena vrijednost javne nabavke bez  PDV-a iznosi: 31.500,00 KM .

 

 • Podatak o tome da li se predviđa ili ne zaključivanje okvirnog sporazuma

 

                       Za navedenu nabavku nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.

 

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

 

 • Opis predmeta javne nabavke, te navođenje oznake ili naziva iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke/JRJN

 Predmet nabavke je: Nabavka i isporuka putničkog kombi vozila za potrebe JU Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposbljavanje, u skladu sa traženim uslovima/zahtjevima naznačenim    u ovoj TD.

 

                       JRJN oznaka predmeta nabavke:  

– Putničko motorno vozilo ………………….34115200-8

 

                       JRJN naziv predmeta nabavke:Putničko kombi vozilo.

 

 • Ukoliko je predviđena podjela na lotove, jasno definisati lotove

 

                       Predmet javne nabavke nije podijeljen na lotove.

 

 • Količinske specifikacije za ovu nabavku iskazane su u obrascu za cijenu ponude, koji su sastavni dio ove TD.

 

 • Detaljan opis posla ili zadatka

Nabavka i isporuka putničkog kombi vozila (putničkog / srednja klasa) za potrebe JU Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposbljavanje, u skladu sa zahtjevanim tehničkim karakteristikama i zahtjevima naznačenim u ovoj TD.

 

 • Obrazac za cijenu ponude

                       Obrazac za cijenu ponude je sastavni dio ove TD i nalazi se u prilogu ove TD.

 

 • Mjesto isporuke robe

 Mjesto isporuke robe je JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposbljavanje, ul. Azize šaćirbegović 80. 71000 Srajevo.

 

 • Rok za isporuku robe i rok za početak isporuke vozila je:

            Rok isporuke vozila definisat će se u skladu sa ponuđenim rokom isporuke, navedenim u         prihvaćenoj ponudi. Preferira se isporuka vozila najdalje do 31.12.2017. godine.

 

 

III USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

 

 • Minimalni uslovi za kvalifikaciju ponuđača:

             

                       1.1.  Lična sposobnost – u smislu člana 45 Zakona:

 

                           Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da :

 1. u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
 2. nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
 3. je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
 4. je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

             

 U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu, kod nadležnog organa (organ uprave ili notar), izjavu koja je sastavni dio tenderske dokumentacije, da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkom 11. od a) do d) tenderske dokumentacije.

 Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude. Izjava se sastavlja u formi  utvrđenoj Prilog 3.  

 

 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

 

 Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

 

 1. Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca;
 2. Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;
 3. Uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;
 4. Uvjerenja nadležnih institucija da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

 

 U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i  taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke. 

 

 Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom . U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 5 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. ZJN.

 

 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe. 

 

 

 • Težak profesionalni propust (član 45. stav (5) Zakona):

 

Napominje se da se ponuda odbija ako ugovorni organ, na bilo koji način dokaže da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica zbog namjere ili nemara privrednog subjekta određene težine.

 

 • Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti – u smislu člana 46. Zakona:

 

Uslovi:

Da bi učestovao u konkurentskom postupku javne nabavke, ponuđač mora zadovoljavati sljedeći uslov sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti i to:

 

– da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke:

 

Dokazi: Ponuđač je dužan dostaviti sljedeće dokaze:

 

 1. a) Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjava/potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke.

 

Traženi dokument se dostavlja kao neovjerena kopija  koje ne može biti starija od tri mjeseca. 

 

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke dužan je, dostaviti tražene dokumente u orginalu ili ovjerene kopije (ne mogu biti starije od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude), kao dokaz o sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti u roku od (5)  pet dana,  od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima  ovog postupka javne nabavke. 

 

 

1.4. Ekonomska i finansijska sposobnost:

 

Uslovi:

 1. Ponuđač je dužan dostaviti poslovne bilanse stanja i bilans uspjeha za godinu , u smislu člana 47. stav (1) tačka c) Zakona, kojim treba dokazati pozitivno poslovanje u navedenoj godini poslovanja.
 2. Potvrda poslovne banke o solventnosti ponuđača, odnosno da u zadnjih 12

(dvanaest mjeseci), računajući datum objavljivanja Informacije o nabavci, transakcijski račun ponuđača nije bio blokiran.

 

Dokaz se dostavlja kao obična kopija zajedno sa izjavom koju ovjerava ponuđač, čija forma je propisana od strane Agencije za javne nabavke, a čiji obrazac je sastavni dio ove tenderske dokumentacije u obliku Priloga br. 4.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti tražene dokumente u orginalu ili ovjene kopije, kao dokaz o ekonomskoj i finansijskoj sposobnosti u roku od 5 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. 

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu. 

1.5. Posebno definisani uslovi za kvalifikaciju ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača:

 

U slučaju da ponude dostavljaju grupe ponuđača:

 

– Dokumentima koji se odnose na ličnu sposobnost (navedeni u odjeljku III tačka 1.1.) i sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti (tačka 1.3.), grupa ponuđača mora posebno dostaviti/pripremiti za svakog člana grupe ponuđača.

 

Pravo učešća u postupku dodjele ugovora ima svaki privredni subjekt, pravno lice ili grupa takvih lica-partnera u zajedničkom poduzetništvu (Joint Venture – JV) ili kao konzorcij, koja na tržištu nude usluge, i koja, pored zakonom utvrđenih uvjeta, zadovoljavaju i uspostavljene kvalifikacione zahtjeve.

Kandidat/ponuđač će dostaviti samo jedan zahtjev za učešće/ponudu, bilo kao individualni kandidat ili kao JV ili konzorcij. Kandidat koji dostavi, ili učestvuje u više od jednog/jedne zahtjeva za učešće/ponude će prouzrokovati diskvalifikaciju svih zahtjeva za učešće/ponuda u kojima je on kao kandidat/ponuđač učestvovao.

Da bi se kvalificirao, kandidat, bilo da nastupa individualno ili kao JV ili konzorcij u svom zahtjevu za učešće mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje da posjeduje ekonomsku i finansijsku podobnost i tehničku i profesionalnu sposobnost za izvršenje ugovora.

Zahtjev za učešće će biti odbijen u slučaju da kandidat propusti da dostavi sve relevantne materijalne dokaze i dokumentaciju zahtjevanu ovom tenderskom dokumentacijom (TD) ili dostavi pogrešne informacije.

 

Učešće u postupku dodjele ugovora bit će dozvoljeno samo onim kandidatima koji su preuzelii ovu TD na način kako je istom prpisano.

U slučaju zajedničkog poduzetništva (JV) ili konzorcija, broj članova nije ograničen i ne traži se da oni osnuju novo pravno lice kako bi dostavili ponudu, ali se traži da dostave orginalni primjerak ili ovjerenu kopiju pravnog akta o formiranju JV ili konzorcija radi izvršenja predmetnog ugovora kojim se utvrđuje:

 1. Predložena struktura rukovodstva;
 2. Doprinos svakog partnera poslovanju zajedničkog poduzetništva;
 3. Imenovanje nosioca zajedničkog zahtjeva/ponude-vodećeg partnera (ovjeravaju ovlašteni potpisnici svakog od partnera);
 4. Da je ponuda pravno obavezujuća za sve partnere;
 5. Da će vodeći partner, u slučaju dodjele ugovora, u svojstvu glavnog dobavljača biti odgovaran za međusobno usklađivanje radova, ovlašten za preuzimanje odgovornosti i primanje naloga za i u ime svakog partnera pojedinačno i svih partnera zajedno i da će se ukupno izvršenje ugovora uključujući plaćanje, obavljati isključivo sa vodećim partnerom;
 6. Da će svi partneri solidarno ili pojedinačno biti odgovorni za dobro izvršenje ugovora u skladu sa uvjetima ugovora; i
 7. Mjere sankcije u okviru JV-a ili konzorcij-a u slučaju greške ili povlačenja nekog partnera i odgovorne za osiguranje traženih naknada za štetu tim prouzrokovanu.

Ugovor se potpisuje sa jednim ponuđačem koji je vodeći partner-lider konzorcija ili JV. 

 

IV   PODACI O PONUDI:

 

 • Sadržaj ponude i način izrade ponude:

             

         Sadržaj ponude – Ponuda treba da sadrži:

 1. ime i sjedište ponuđača, a za grupu ponuđača podatke o svakom članu grupe ponuđača, kao i jasno određenje člana grupe koji je ovlašteni predstavnik grupe ponuđača za učešće u postupku javne nabavke, za komunikaciju i za zaključivanje ugovora,
 2. popunjeni obrazac za ponudu/obrazac za dostavljanje ponude (Prilog br. 1),
 3. obrazac za cijenu ponude sa svim elementima koji je čine, kao i potrebnim objašnjenjima, na način kako je definirano u tenderskoj dokumentaciji (Prilog br. 2),
 4. dokaze o profesionalnoj, tehničkoj, ličnoj, poslovnoj, ekonomskoj, finansijskoj, tehničko profesionalnoj osposobljenosti, prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije,
 5. izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tač. a) do d) Zakona (Prilog br. 3),
 6. izjavu i obične kopije dokumenata kojima ponuđač dokazuje ispunjenost uslova iz člana 47. Zakona (Prilog br. 4),
 7. izjava iz člana 52. Zakona (Prilog br.5 ),
 8. izjava o prihvatanju općih i posebnih uslova TD (Prilog br. 6)
 9. izjava o povjerljivim informacijama ( Prilog br. 7)
 10. ukoliko se radi o grupi ponuđača izjava ponuđača (Prilog br. 8),
 11. potpisan nacrt ugovora (Prilog br. 9),
 12. datum ponude,
 13. potpis podnosioca ponude ili ovlaštenog lica na osnovu punomoći koja u tom slučaju mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj kopiji,
 14. ponuda mora biti ovjerena pečatom podnosioca ponude, ako po zakonu države u kojoj je sjedište podnosioca ponude podnosilac ponude ima pečat ili dokaz da po zakonu države u kojoj je sjedište podnosioca ponude podnosilac ponude nema pečat.

 

            Ponuda mora sadržavati sve navedene elemente, kako bi se smatrala potpunom.     Ponude koje ne budu sadržavale sve tražene elemente bit će odbačene.

             

 Ako ponuđač nije u sistemu poreza na dodatnu vrijednost, u obrascu za cijenu ponude i izjavi ponuđača, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodatnu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodatnu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodatnu vrijednost ostavlja se prazno.

 Ako se radi o grupi ponuđača, obrazac za dostavljanje ponude sadrži podatke za svakog člana grupe ponuđača, uz obveznu naznaku člana grupe ponuđača koji je ovlašten za komunikaciju s ugovornim organom.

 

 • Način izrade ponude:

 

 Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. 

 Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude numerirane. Pod čvrstim uvezom se podrazumijeva da ponude moraju biti uvezane/ ukoričene u knjigu ili da ponuda bude uvezana u fasciklu sa metalnim mehanizmom ili uvezana spiralnim uvezom i uz to osigurana jamstvenikom čija su oba kraja na prvoj ili posljednjoj strani pričvršećena utisnutim žigom ili naljepnicom ovjerenom pečatom dobavljača a u svrhu izbjegavanja manipulisanja stranicama ponude.

Ukoliko ponuda ne bude čvrsto uvezana i numerisana na gore navedeni način ista će se smatrati neprihvatljivom i bit će odbačena iz daljnjeg postupka nabavke.

 Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova na naprijed opisani način. 

 Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

 Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Garancija kao dio ponude se ne numeriše. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Izuzetno od prethodnog stava, ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbijeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i ovoj tenderskoj dokumentaciji/TD. Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

 

 • Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude:

 

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

 

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.

 

 • Način dostave ponude:

 

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu ugovornog organa:

 

JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposbljavanje

Azize Šaćirbegović 80. 71000, Sarajevo

 

Na koverti ponude mora biti naznačeno: a) naziv i adresa ugovornog organa, 

 1. naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,
 2. naziv predmeta nabavke, odnosno naznaka ”Ponuda za nabavku putnićkog kombi vozila”,
 3. naznaka “ne otvarati / do 23.11.2017. godine / do 14 i 30 h”.

 

Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuđači dostave više modaliteta ponude.

 

 • Navođenje mogućnosti za podnošenje alternativnih ponuda, ako se dozvoljava, i minimalni zahtjevi koji moraju biti ispunjeni u slučaju alternativnih ponuda: Nije dopušteno dostavljanje alternativne ponude.

 

 • Način određivanja cijene ponude:

Ponuđač izražava cijenu ponude u konvertibilnim markama (KM), a u drugoj valuti samo ako je ugovorni organ to izričito odredio u TD.

 

Cijena ponude piše se brojevima i slovima. U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

 

 • cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi, s tim da se popusti posebno navode, u koloni posebno naznačenoj u obrascu za cijenu ponude.

 

Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijenu, smatrat će se da nije ponudio popust.

 

Cijena ponude je nepromjenjiva.

 

 • Kriterij za dodjelu ugovora

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena (član 64. Zakona).

 

Svaki ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu, jedan rok i jedan način plaćanja,  koju ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavu ponuda. Ugovorni organ ne može pregovarati o ponudi, kao ni o cijeni, roku i načinu plaćanja. 

 

 • Ponuđač podnosi ponudu na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i

    Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalozi ili slično prilažu se  bez prijevoda.

 

 • Period važenja ponude:

Ponude moraju važiti minimalno u trajanju od 60 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

 

 • periodu važenja ponude, ugovorni organ može zahtijevati od ponuđača, u pisanoj formi, da produži period važenja do određenog roka. Svaki ponuđač ima pravo odbiti takav zahtjev.

 

Ako ponuđač ne odgovori na pismeni zahtjev ugovornog organa u pogledu produženja perioda važenja ponude ili ne pristane produžiti rok važenja ponude, smatra se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljnjem toku postupka.

  

Ponuđač koji pristane produžiti period važenja ponude, i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžava period važenja ponude. U periodu produženja važenja ponude ponuda se ne može mijenjati.

 

 • Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda: Krajnji rok za prijem ponude je 23.11.2017. godine do 14,00 sati.

 

 

 • Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda:

Ponude se otvaraju na adresi ugovornog organa (“zbornica” / ul. Azize Šaćirbegović 80., dana 23.11.2017.  godine u 14,30 časova.

Ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Ponude koje budu dostavljene po isteku navedenog roka biti će vraćene ponuđaču neotvorene. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim dobavljačima koji su u roku dostavili ponude putem zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

 

Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponuđačima će se saopštiti sljedeće informacije:

 • naziv ponuđača;
 • ukupna cijena navedena u ponudi;
 • popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan.

 

Predstavnik ponuđača koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda treba prije otvaranja ponuda Komisiji dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju u ime privrednog subjektaponuđača. Ukoliko nema zvanične punomoći, ponuđač može kao i ostala zainteresovana lica prisustvovati javnom otvaranju, ali bez prava potpisa zapisnika ili preduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponuđača.

 

V  OSTALI PODACI:

 

 • Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio najnižu cijenu (formalno pravno ispravnu i tehnički usaglašenu ponudu).

 

 • Odredbe koje se odnose na podugovaranje, uslovi koji se zahtijevaju za  podugovaranje, kao i odredbe Nacrta ugovora koje definišu obavezu direktnog  plaćanja podugovaraču:  

 

Podugovarač je privredni subjekt koji za odabranog ponuđača s kojim je ugovorni organ zaključio ugovor o javnoj nabavci, isporučuje robu koja je predmet nabavke ili je povezana s predmetom nabavke.

Ponuđač je dužan da, u ponudi, dostavi izjašnjenje/izjavu da li namjerava dio ugovora podugovaranjem prenijeti na treće strane. 

Ako ponuđač namjerava dio ugovora o javnoj nabavci dati u podugovor jednom ili više podugovarača, tada u ponudi mora navesti sljedeće podatke:   a) robu koju će isporučiti podugovarač; 

 1. predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok isporuke robe;
 2. podatke o podugovaraču, i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.

Ako se ponuđač izjasni da namjerava dio ugovora podugovaranjem prenijeti na treće strane, ugovorni organ će u ugovor o javnoj nabavci unijeti tu odredbu kao osnov za zaključivanje podugovora između izabranog ponuđača i podugovarača. 

Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor neće sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog pismenog odobrenja ugovornog organa. Elementi ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovarača obavezno se saopćavaju ugovornom organu blagovremeno, prije sklapanja podugovora. Ugovorni organ će izvršiti provjeru kvalifikacija podugovarača u skladu s članom 44. Zakona i obavijestiti dobavljača o svojoj odluci najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o podugovaraču. U slučaju odbijanja podugovarača, ugovorni organ dužan je navesti objektivne razloge odbijanja.  

Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke, u roku od 3 (tri) dana a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, elektronskim sredstvom, putem pošte ili neposrednim uručenjem. Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama  (u daljnjem tekstu: Zakon), najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana obavještavanja učesnika u postupku o izboru najpovoljnijeg ponuđača (najniža cijena), ako u roku za žalbe nije izjavljena žalba.

Svaki privredni subjekt koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredaba Zakona i/ili podzakonskih akata, i/ili ako je mogla biti prouzrokovana šteta privrednom subjektu zbog postupanja ugovornog organa ima pravo da izjavi žalbu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, na način koji je određen u članu 101. Zakona. 

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih organa. Svi rokovi u vezi s ugovorom računaju se od dana stupanja na snagu, ukoliko posebnom odredbom nije ugovoren drugi datum kao početak toka roka. 

Nakon što ugovorni organ odobri podugovaranje, dobavljač kojem je dodijeljen ugovor dužan je prije početka realizacije podugovora dostaviti ugovornom organu podugovor zaključen s podugovaračem, kao osnov za neposredno plaćanje podugovaraču, i koji kao obavezne elemente mora sadržavati sljedeće: 

 1. robu, usluge ili radove koje će isporučiti, pružiti ili izvesti podugovarač;
 2. predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova;
 3. podatke o podugovaraču, i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.

 

Odabrani ponuđač mora svom računu priložiti račune, svojih podugovarača koje je prethodno potvrdio. Dobavljač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

 

 

 • Ukoliko ponudu dostavlja fizičko lice registrovano za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, jasno i nedvosmisleno se propisuju dokazi koji se zahtijevaju u smislu dokaza kvalifikacije:

 

U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice registrovano za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti i sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti dužan je dostaviti slijedeće dokaze:

 

 1. potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan,
 2. potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),
 3. potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost.

 

 • Rok za donošenje odluke o izboru

 

U smislu člana 70. stav (1) Zakona ugovorni organ donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka nabavke u roku koji je određen u TD kao rok važenja ponude, a najkasnije u roku od sedam dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u produženom periodu roka važenja ponuda, u skladu s članom 60. stav (2) Zakona. 

 

 

 

 • Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču:

 

Plaćanje za izvršene poslove će se vršiti uplatom na transakcijski račun dobavljača u ponudom prihvaćenom roku, od dana urednog izvršenja poslova i dostave računa (fakture) za uredno izvršene polove.

 

 • Naziv i adresa žalbenog organa kojem se izjavljuje žalba i rok u kojem se izjavljuje:

 

Žalbu može podnijeti svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja Ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda Zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a u skladu sa članom 99. ZJN. 

  

Rokovi izjavljivanja žalbe ugovornom organu su definisani u članu 101. Zakona.

 

 

 • Ostali podaci koji su bitni, a vezani su za predmet nabavke i vrstu izabranog postupka javne nabavke:

 

 • Povjerljivost

 

Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati:

 1. ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
 2. predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad, od koje zavisi poređenje s tehničkom specifikacijom i ocjena da li je određeni ponuđač ponudio robu, usluge ili rad u skladu s tehničkom specifikacijom;
 3. potvrde, uvjerenja od kojih zavisi kvalifikacija vezana za ličnu situaciju kandidata/ ponuđača.

Ako ponuđač kao povjerljive označi podatke koji, prema odredbama prethodnog stava, ne mogu biti proglašeni povjerljivim podacima, oni se neće smatrati povjerljivim. 

 

 • Izmjene i dopune tenderske dokumentacije

 

Ugovorni organ može napraviti izmjene i dopune TD pod uslovom da se one dostave zainteresiranim ponuđačima istog dana, a najkasnije pet dana prije isteka utvrđenog roka za prijem ponuda. U slučaju da takve izmjene podrazumijevaju suštinsku promjenu predmeta nabavke, ugovorni organ produžit će rok za prijem ponuda u zavisnosti od složenosti predmeta nabavke. Rok za produženje ne može biti kraći od sedam dana.

 

 

 • Preuzimanje tenderske dokumentacije

Ugovorni organ, izuzev u slučaju iz tačke d) ovog pasusa TD, ponuđačima mora TD učiniti dostupnom, na način za koji se opredijeli ponuđač, i to: 

 1. lično preuzimanje u prostorijama ugovornog organa;
 2. na pismeni zahtjev ponuđača;
 3. zajedno s pozivom za dostavu ponuda;
 4. objavljivanjem tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki na što će ukazati u obavještenju o nabavci, u skladu s podzakonskim aktom koji donosi Agencija.

 

 • Pojašnjenja tenderske dokumentacije

Zainteresirani ponuđači mogu, u pisanoj formi, tražiti od ugovornog organa pojašnjenja TD blagovremeno, ali najkasnije deset dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Ugovorni organ dužan je odgovoriti u pisanoj formi, a odgovor s pojašnjenjem dostavlja svim  ponuđačima koji su preuzeli TD ili za koje ima saznanja da su je preuzeli na jedan od načina iz člana 55. Zakona, u roku od tri dana, a najkasnije pet dana prije isteka roka za podnošenje ponuda. 

Ako odgovor ugovornog organa dovodi do izmjena TD i te izmjene od ponuđača zahtijevaju da izvrše znatne izmjene i/ili da prilagode njihove ponude, ugovorni organ dužan je produžiti rok za podnošenje ponuda najmanje za sedam dana.

 

VI  DODATNE INFORMACIJE

 

 • Način dostave dokumenata koji su zajednički za više lotova Nabavka nije podjeljena na LOT-ove.

 

 • Aneksi/prilozi tenderske dokumentacije

 

Slijedeći aneksi/prilozi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

Prilog  1.    Obrazac za ponudu – robe

Prilog  2.    Obrazac za cijenu ponude  – robe

Prilog  3.    Izjava ponuđača po članu 45. ZJN

Prilog  4.    Izjava ponuđača po članu 47. ZJN 

Prilog  5.    Izjava ponuđača po članu 52. ZJN 

Prilog  6.    Izjava o prihvatanju općih i posebnih uslova iz tenderske dokumentacije

Prilog  7.    Povjerljive informacije

Prilog  8.    Izjava ponuđača (samo za grupu ponuđača)

Prilog  9.    Nacrt ugovora 

Prilog 10.   Pravila o postupku, provjeri, proceduri i načinu vrednovanja – bodovanja                    kriterija za izbor  najpovoljnijih ponuđača

                Prilog 11.   Obavještenje o nabavci          

                                                                                                                                ZA UGOVORNI ORGAN

 

                                                                                                                                                                                                 ______________________ Prilog 1.  

OBRAZAC ZA PONUDU – ROBE

 

Broj nabavke:………………………

Broj obavještenja sa Portala JN…………………..

 

UGOVORNI ORGAN: _________________________________________________________

 

Adresa ugovornog organa: ________________________________________________________

 

PONUĐAČ:___________________________________________________________________

                                      (Upisuje se naziv ponuđača I ID broj ponuđača)

 

Adresa ponuđača: _______________________________________________________________ *Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se I podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

 

KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu)

 

Ime i prezime  
Adresa  
Telefon  
Faks  
E-mail  

 

 IZJAVA PONUĐAČA:

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.

 

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki,

Broj obavještenja o nabavci…………………., dana…………………dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće: U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br…………………….(broj nabavke koju je dao ugovorni organ), ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

 

 1. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za isporuku roba/usluga/radova, u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.                              

Naziv roba/usluga/radova (sa količinama, ukoliko je primjenjivo) ___________________ _______________________________________________________________________ .

 

 1. Cijena naše ponude (bez PDV-a.)je       Popust koji dajemo na cijenu  je  ___________________________________KM.

     Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je _______________________KM.

     PDV na cijenu ponude ( sa uračunatim popustom) _____________________KM.      Ukupna cijena za ugovor je _______________________________________KM.

 

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

 

 1. Preduzeće koje dostavlja ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za prefernecijalni tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom su u sastavu ponude.

 ________________________________________________________________________ *Ukoliko se na ponudu ne može primijeniti preferencijalni faktor domaćeg, navesti da se na ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

 

 1. Ova ponuda važi (broj dana ili mjeseci se upisuju i brojčano i slovima, a u slučaju da se razlikuju, validan je rok važenja ponude upisan slovima) računajući od isteka roka za prijem ponuda tj.do (………/………/………….) (datum).

 

 1. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se:

 

 1. dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu lične sposobnosti, registracije, ekonomske i finasijske sposobnosti, te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi.

 

 

 

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača:[….…………………………]

Potpis ovlaštene osobe: […………………………………………………………] Mjesto i datum: […………………………………….………….]

Pečat preduzeća:

Uz ponudu je dostavljena slijedeća dokumentacija:

[Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih]

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – ROBE               Prilog 2 .

             

  

Naziv ponuđača _________________________________

 

Ponuda br. _____________________________________

Opis vozila

(minimalne tehničke karakteristike)

Jedinica mjere Količina Cijena po jedinici bez PDV-a Ukupna cijena bez PDV-a
•       Vrsta vozila: putničko motorno vozilo,

•       Vrsta goriva: dizel,

•       Snaga motora: kw/ks minimalno 84/114,

•       Radna zapremina motora:     minimalno 1590  ccm,

•       Broj vrata/mjesta za sjedenje:minimalno 4

/  8+1,

•       Mjenjač 6 + R

•       Boja: Bijela

•       Duljina, mm        minimalno 4999

•       Širina sa retrvoizorima, mm  minimalno 2275

•       Visina mm          minimalno 1970

•       Međuosovinski razmak minimalno 3098  mm

•       Zapremina prtljažnika l  min. 1000

•       ABS + sistem pomoći pri naglom kočenju,

•       ESP,

•       Hill assistent 

•       Zračni jastuci za vozača i suvozača,  Minimalno jedna bočna klizna vrata

•       Servo upravljač podesiv po dubini i visini,

•       Radio CDMP3 player sa  BT funkcijom  Sjedište vozača podesivo po visini,

•       Klima minimalno u prednjem i stražnjem dijelu kabine sa otvorima za grijanje u stražnjem dijelu kabine,

•       Čelični kotači 16” sa zimskim gumama,

•       Rezervni točak,

•       Električno otvaranje prednjih prozora

•       Vanjski retrovizori elektro podesivi i

grijani,

•       Dnevna svijetla

•       Svjetla za maglu,

•       Tempomat

•       Nasloni za ruke u stražnjem djelu kabine

•       Daljinsko centralno zaključavanje,

•       Komande radio uređaja na upravljaču,

 

 

 

 

 

 

kom

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

•       Set obavezne opreme ( prva pomoć,

sijalice, trokut, sajla, prsluk),

•       Alat i dizalica,

•       Garancija na vozilo minimalno 4 godine ili

120.000 km, garancija na prohrđalost

karaserije min 12 godina  

       
 

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a…………………………………………………………………       _____________ 

 

POPUST …………………………………………………………………………………………………..       _____________  

 

UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a …………………………………….        _____________

 

IZNOS PDV-a ………………………………………………………………………………………….       _____________ 

UKUPNA CIJENA SA PDV-om  ………………………………………………………………       _____________  

 

 

 

 1. Rok isporuke: ______________________________________________________________ .

 

 1. Način plaćanja: ____________________________________________________________ .

 

Datum:                                                               Potpis ponuđača _________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M.P.

Napomena: 

 • Cijene moraju biti izražene u KM.
 • Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koji ugovorni organ treba       platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih            koji su navedeni u ovom obrascu.
 • U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
 • Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Prilog 3.

 

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH”, broj:39/14)

 

Ja, nižepotpisani  ______________________________(ime i prezime), sa ličnom kartom broj: ______________________izdatom od                    ____________________________   u             svojstvu predstavnika             privrednog      društva            ili         obrta    ili         srodne             djelatnosti ______________________________________________________________________________

____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:

_________________________________,    čije      sjedište            se         nalazi u _________________________________(Grad/općina),     na        adresi

____________________________________, (ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke ___________________________________________(Navesti tačan naziv i vrstu postupka        javne             nabavke),        a          koju     provodi           ugovorni         organ

___________________________________________________(Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavaljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je obavljeno obavještenje)

                broj:       ____________________________       u       „Slažbenom       glasniku       BiH”,        broj 

_______________________ , a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4)                        pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću 

 

IZJAVLJUJEM 

 

Ponuđač  _________________________________________________ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam nije: 

 

 1. U krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;
 2. Pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;
 3. Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran ;
 4. Propustio ispuniti obavezu u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

 

U navedenom smilsu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (1) tačka a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a)

 

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača. 

 

Takođe izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnog organa. 

 

 

Izjavu dao: ___________________________________________________________

 

Mjesto i datum davanja izjave: ____________________________________________

 

Potpis i pečat nadležnog organa: __________________________________________

 

 

                                                                               M.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prilog 4.

 

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. st. (1) tačka c) i (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)

 

Ja, niže potpisani  ____________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj : ____________________  izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti

_________________________________________________________________________

(Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj : ____________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi ____________________ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke __________________________________________ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ __________________________________ (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj : ____________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj : ____________________, a u skladu sa članom 47. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

 

IZJAVLJUJEM

 

Dokumenti čije obične kopije dostavlja kandidat/ponuđač ____________________ u navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav (1) tačka c) su identični sa originalima.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47. stav (1) tačke c) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

 

Izjavu dao :

____________________

Mjesto i datum davanja izjave : ____________________

Potpis i pečat ponuđača / kandidata :

___________________  

 

                                                                                                                                                             Prilog 5.

 

PISMENA IZJAVA IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

 

Ja, nižepotpisani  ______________________________(ime i prezime), sa ličnom kartom broj: ______________________izdatom od  ____________________________ u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ______________________________________________________________________________

___ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnsoti), ID broj:

                _________________________________,            čije           sjedište            se            nalazi            u

                _________________________(Grad/općina),                                   na                                    adresi

____________________________________, (ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke ___________________________________________________ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a koju provodi ugovorni organ

___________________________________________________(Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje)

                broj:       ____________________________       u       „Službenom       glasniku       BiH”,        broj 

_______________________ , a u skladu sa članom 52. STAV (2) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

 

 

IZJAVLJUJEM

 

 

1.Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke. 

 

2.Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovarajućem licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica. 

 

3.Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnje, koje ne treba izvršiti.  

 

 

 

 1. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.

 

 1. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

 

Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja ili davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine. 

 

Izjavu dao: _______________________________________

 

Mjesto i datum davanja izjave: ________________________

 

Potpis i pečat nadležnog organa: ______________________                 

 

M.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog 6.

 

 OBRAZAC IZJAVE O PRIHVATANJU OPĆIH I POSEBNIH USLOVA TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

 

 

Naziv ponuđača: _______________ 

 

Adresa ponuđača: _______________ 

 

ID broj ponuđača:____________________________________ 

  

                Kao     ponuđač     u     postupku     javne     nabavke     putem     konkurentskog     zahtjeva      za

nabavku:__________________________________, prema zahtjevu iz tenderske dokumentacije

 

I Z J A V LJ U J E M O

 

 

da su nam poznate sve opće i posebne odredbe iz ove tenderske dokumentacije za predmetnu nabavku, da iste prihvaćamo u cijelosti te da ćemo, u slučaju da naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, predmet nabavke izvršiti u skladu s tim odredbama i za cijenu navedenu u ovoj Ponudi.

 

U _______________, ____________ godine. 

 

 

 

 

 Za ponuđača: 

 

 ( M. P. ) _________________________________ 

 (Čitko upisati ime i prezime ovlaštene osobe privrednog subjekta) 

 

 

 ________________________ 

 (Vlastoručni potpis ovlaštene osobe privrednog subjekta)

 

 

 

 

 

 

Prilog 7. 

_________________________ 

(Naziv ponuđača)

 

___________________________ 

(Sjedište ponuđača)

 

___________________________ 

(Kontakt telefon)

 

___________________________ 

(Odgovorno lice)

 

___________________________ (PDV broj ili IDN broj ponuđača)

 

POVJERLJIVE INFORMACIJE

 

Informacija koja je povjerljiva Brojevi stranica s tim informacijama, u ponudi Razlozi za povjerljivost tih

informacija

Vremenski period u kojem će te

informacije biti povjerljive

 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
       
       
       
       

 

                Potpis i pečat dobavljača                                                                             Mjesto / datum

                ____________________                                                                       __________________

Prilog 8.

IZJAVA PONUĐAČA

(samo za grupu ponuđača)

 

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđač, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.

 

 1. U skladu sa sadržajem i zahtjevom TD broj: ______________, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

 

 1. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz TD za isporuku roba, u skladu sa uslovima utvrđenim u TD, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi i ograničenja.

 

 1. Cijena naše ponude (bez PDV-a) je: _______________________________KM;

 

Popust koji dajemo na cijenu ponude je: _______________________________KM;

 

Cijena naše ponude sa uključenim popustom je:  ________________________KM;

 

PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) je: _____________________KM;

 

Ukupna cijena za ugovor je: ________________________________________ KM;

 

Slovima: ________________________________________________________.

 

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz TD. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz Obrasca za cijenu ponude.

 

 1. Domaća ponuda je  ponuda koju dostavi fizičko ili pravno lice sa sjedištem u BiH, osnovano u skladu sa zakonom BiH, u kojima je najmanje:
 • 50% robe za izvršenje ugovora su robe iz BiH (dokaz: Izjava ponuđača);

 

 • Cijene ponuda koje je iz BiH (za robe) će biti umanjene za 10% u svrhu poređenja ponuda, ako je najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba iz BiH, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za prefernecijalni tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom su u sastavu ponude.

Ukoliko se na ponudu ne može primjeniti preferencijalni tretman domaćeg navesti da se na ponudu ne primjenjuju odredbe od preferencijalnomn tretmanu domaćeg. 

 

 1. Ova ponuda važi (broj dana ili mjeseci se upisuju i brojčano i slovima, a u slučaju da se razlikuju validan je rok važenja ponude upisan slovima), od isteka roka za prijem ponuda tj. do ________________ (datum).

 

 1. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se:
 2. a) dostavit dokaze o kvalifikovanosti u pogledu lične sposobnosti koji su traženi roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi.

 

 

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: _________________

 

Potpis ovlaštene osobe: _________________________________________________

 

Mjesto i datum: ________________________________________________________

 

Pečat preduzeća: 

 

Uz ponudu je dostavljena slijedeća dokumentacija: 

 

(Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca na nazivima istih)

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        Prilog 9.

NACRT UGOVORA BR.  o kupoprodaji motornog vozila

 

 

Ugovorne strane:

 

 

 1. JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno ospsobljavanje IDB 42000618630009 ul. Azize Šaćirbegović 80. koju zastupa direktor Edin Pita, kao naručilac roba (udaljem tekstu:Naručilac roba), s jedne strane i

 i 

 1. ________________________, Ul. _______________________, zastupan po

direktoru ___________________ (u daljem tekstu Dobavljač).

 

Član 1. 

 

Predmet ovog ugovora je nabavka i isporuka putničkog kombi vozila, za potrebe JU Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposbljavanje, prema uslovima ponude broj: __________ od ______________ godine, zaprimljene pod brojem: _____________ od ____________ godine.

 

 

Član 2.  

 

Prodavac prodaje, a kupac kupuje putničko kombi vozilo iz člana 1. ovog ugovora slijedećih tehničkih karakteristika: 

 

 1. Putničko kombi vozilo:

 

 • Marka: _________________________,
 • Model vozila: ____________________,
 • Tip: ____________________________,
 • Snaga motora: ____________________,
 • Zapremina: ______________________,
 • Gorivo: _________________________,
 • Broj vrata: _______________________,
 • Boja karoserija: ___________________,
 • Mjenjač: _________________________,
 • Broj sjedišta: _____________________,
 • Pogon: __________________________, 12) Godina proizvodnje:

 

 

Član 3.  

 

Ugovorena cijena vozila iz člana 1. ovog ugovora sa plaćenom carinom i PDV-om  iznosi:

 

 • Prodajna cijena motornog vozila (bez PDV-a) ………………………………  __________KM;
 • Iznos PDV- a ……………………………………………………………………………..  __________ KM;

                                                                                         _______________________________________ 

 • Prodajna cijena motornog vozila sa PDV-om .. ………………………………. __________ KM;

 

 Slovima: (____________________________________________________ KM).

 

Član 4. 

 

Fakturisanje utvrđene ukupne vrijednosti motornog vozila iz člana 3. ovog ugovora Prodavac će izvršiti na JU Školu za srednje stručno obrazovanje i radno osposbljavanje ID broj: 420061863003.

Član 5.  

 

Plaćanje utvrđene ukupne vrijednosti putničkog kombi vozila iz člana 3. ovog ugovora Kupac će izvršiti u roku od 20 dana od dana potpisivanja ovog ugovora  i izvršene isporuke vozila.

 

Član 6.  

 

Prodavac se obavezuje da će isporuku vozila iz člana 1. ovog ugovora, a u skladu sa tehničkim karakteristikama iz člana 2. ovog ugovora izvršiti u roku od _________ (________________) dana, od dana potpisivanja ovog ugovora.

Prodavac se obavezuje da će vozilo isporučiti franco sjedište kupca u ul. Azize Šaćirbegović 80, Sarajevo.

Član 7.

 

Prodavac daje garanciju za isporučeno vozilo kako slijedi:

1) garancija na motor …………………………   ___ godine ili _______ pređenih kilometara, 2) garancija na karoseriju …………………….  ___ godina, 3) garancija na boju …………………………….  ___  godine.

Prodavac se obavezuje da će ukoliko se ustanove kvarovi u grantnom roku iste otkloniti najkasnije za 45 dana, a ako kvar ne otkloni u ovom roku, zamijenit će vozilo novim bez naknade.

Član 8.

Ugovorene strane su saglasne da Kupac prilikom primopredaje vozila sačini zapisnik i isti dostavi Prodavcu.

Član 9.

 

Kupac se obavezuje da će o svim uočenim nedostacima na vozilu bez odlaganja pismeno obavijestiti Prodavca.

Član 10.

 

Ugovorne strane su saglasne da se jednostrani raskid ovog ugovora može izvršiti zbog ne ispunjenja ugovornih obaveza ili bilo koje zloupotrebe Ugovora od strane Ugovornih strana.

Ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvrši ugovorene obaveze dužna je drugoj strani nadoknaditi svu štetu nastalu zbog neizvršenja ugovorenih obaveza. Jednostrani raskid ugovora obavezno se izjavljuje pismenim putem.

 

Član 11.

 

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog ugovora ugovorne strane su saglasne da će rješavati sporazumno.

Ukoliko se ne postigne sporazumno rješenje, ugovorne strane su saglasne da je za rješavanje spora nadležan sud u Sarajevu.

 

Član 12.

 

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih lica obje ugovorne strane.

 

Član 13.

 

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih 2 (dva) primjerka pripadaju Prodavcu, a 2 (dva) primjerka Kupcu.

 

                        KUPAC:                                                                                              PRODAVAC:

                      JU Škola za srednje stručno obrazovanje                                „__________________“

                       i radno osposoblajvanje                                                                                                                            

                

                                                 

                     _________________________                                                         _______________________

                           /Edin Pita /                            

 

                Broj:   01-3-_______________                                                      Broj: __________________ 

                Sarajevo, _______2017. godine.                                                      Sarajevo, _______2017. godine.

 

 

                                                                                                                                                         Prilog  10.

P R A V I L A

o postupku, provjeri, proceduri i načinu vrednovanja – bodovanja  kriterija za izbor  najpovoljnijih ponuđača

 • OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilima  utvrđuju se kriteriji i elementi za određivanje, sistemom bodovanja i kriterija za isključenje iz daljeg postupka izbora najpovoljnijih ponuda za nabavku robe „Nabavka i isporuka putničkog kombi vozila“ za potrebe JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposbljavanje.

 

 • ELEMENTI ZA PROCJENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Član 2.

Elementi na osnovu kojih se vrši procjena svake ponude pojedinačno su:

 1. Cijena.

Član 3.

Da bi prispjela ponuda bila vredovana na osnovu kriterija iz člana 2. ovih pravila neophodno je da zadovolji slijedeće :

 

 1. Formalno pravnu ispravnost koja podrazumjeva da ponuda sadrži dokaze zahtjevane TD;
 2. Ponuđač je obavezan pribaviti dokaze zahtjevane TD, a navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca.
 3. Dokaže tehničku usaglašenost ponude sa uslovima koji su zahtjevani TD.

 

Neispunjavanje jednog ili više navedenih uslova, eliminiše ponuđača iz daljnjeg procesa evaluacije.

III KRITERIJI VREDNOVANJA

Član 4.

Svaki od elemenata iz člana 2. ovih Pravila vrednovaće se prema slijedećim kriterijima:

 

 1. bodovanje
 

Red. br.

Kriteriji

 

Bodovi (max)  

%

1.              100 100
   Cijena

 

   
  UKUPAN BROJ BODOVA        100 100

 

 1. Postupak obračuna bodova

 

 1. Cijena

 

Vrednovanje ovog kriterija vršit će se na slijedeći način:

– Cjenovno najniža ponuda vrednuje se sa  ……………………………………………….. 100 bodova,

 

a vrednovanje svake slijedeće ponude vrši se primjenom slijedeće formule:

 

   Pc Bcn = ——– x 100

                                                                                             Pcn

 

pri čemu je: Bcn – broj bodova ponude koja se vrednuje;                 Pc   – ponuda sa najnižom ponuđenom cijenom;                   Pcn – cijena ponude koja se vrednuje.

 

 • UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI PONUDE U BODOVIMA

Član 5.

Komisija kroz Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda vrši ocjenu svake ponude po elementima za vrednovanje iz člana 2. ovih Pravila.

 

 

 • KRITERIJI ZA ISKLJUČENJE IZ IZBORA NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Član 6.

Komisija će iz daljeg postupka isključiti ponude ponuđača koje nisu zadovoljile, zbog nedostavljanja validnih dokaza koji su Zakonom o javnim nabavkama (»Sl.glasnik BiH«, br. 39/14) predviđeni, a tenderskom dokumentacijom zahtjevani.

 

 • NAČIN IZRAČUNAVANJA BROJA BODOVA

Član 7.

Na način utvrđen u članu 4. ovih Pravila se utvrđuje ukupan broj bodova po svakom od elemenata koji se ocjenjuju.

Dobiveni rezultati se sabiraju, a zbir tako dobijenih ocjena predstavlja broj bodova po svakoj ponudi pojedinačno.

 • DONOŠENJE ODLUKE O UTVRĐIVANJU KONAČNE BODOVNE LISTE

 

Član 8.

Nakon isključenja ponudilaca u smislu odredbi člana 6. ovih Pravila, Komisija utvrđuje konačnu bodovnu listu po redoslijedu vrednovanih ponuda odnosno po redoslijedu većeg broja osvojenih bodova.

Komisija vrši izbor najpovoljnije ponude na osnovu ostvarenog broja bodova na Konačnoj bod listi iz prethodnog stava i najpovoljnijom proglašava ponudu vrednovanu sa najvećim brojem bodova.

U slučaju da dva ili više ponuđača imaju isti broj bodova na  Konačnoj listi, postupak javne nabavke se poništava.

 

                                                                                                                   ZA UGOVORNI ORGAN

Sarajevo,9.11.2017. godine